INFO

pixabay.com

VEST KOJU SU SRBI ŽELJNO ČEKALI: Kreću svadbe i noćni provodi ali uz OVA ograničenja

Iz­me­nom na­red­be mi­ni­stra zdra­vlja Zla­ti­bo­ra Lo­n­ča­ra broj lju­di ko­ji se mo­že oku­pi­ti na jav­nom me­stu, u za­tvo­re­nom i otvo­re­nom pros­to­ru, po­ve­ćan je sa 50 na 100 gra­đa­na, uz pri­me­nu pre­ven­ti­v­nih me­ra za­šti­te od ko­ro­na­vi­ru­sa, kao što su no­še­nje za­šti­t­nih ma­ski i ru­ka­vi­ca. Ovo zna­či da bi pa­ro­vi usko­ro mo­gli da […]