OBAVEŠTENJE ZA JAVNOST FONDA PIO: Invalidska penzija

Invalidska penzija je pravo iz penzijskog i invalidskog osiguranja koje se može ostvariti
kada se utvrdi da je potpuni gubitak radne sposobnosti nastao do godina života potrebnih za
ostvarivanje prava na starosnu penziju. Ako je uzrok invalidnosti povreda na radu ili
profesionalno oboljenje, pravo se može ostvariti bez obzira na dužinu staža osiguranja, a
ako je invalidnost posledica bolesti ili povrede van rada – u tom slučaju je potrebno
najmanje pet godina staža osiguranja.

RF PIO

Izuzetak su osiguranici kod kojih je invalidnost nastala pre 30. godine života: do 20 godina
života potrebna je najmanje jedna godina staža osiguranja; do 25 godina − dve godine staža, a
do 30 godina života – najmanje tri godine staža osiguranja.
Ukoliko se postupak pokreće u toku trajanja osiguranja, prvo se utvrđuje i donosi rešenje o
postojanju invalidnosti, pa tek onda, po prestanku osiguranja, rešenje o iznosu invalidske
penzije. Priznaje se samo staž za koji su plaćeni doprinosi. Ako ste radili u inostranstvu,
uključujući i bivše jugoslovenske republike, o pravu na taj deo penzije odlučiće se po
propisima te zemlje.
Nije neophodno da se bude u radnom odnosu, odnosno u osiguranju kada se podnosi zahtev, a
ukoliko je osiguranik korisnik naknade za nezaposlenost, zahtev podnosi uz stručnu pomoć
Nacionalne službe za zapošljavanje.
Penzioner je dužan da prijavi Fondu promenu adrese, kao i druge promene koje su od uticaja
na pravo (zasnivanje radnog odnosa i slično).
Penzija se može primati na tekući račun, na račun ustanove u kojoj je korisnik smešten, na
devizni račun (ako ima prebivalište van teritorije Republike Srbije) i preko punomoćnika.
Uz zahtev za ostvarivanje prava na invalidsku penziju potrebno je podneti Obrazac br. 1
ordinirajućeg lekara, sa medicinskom dokumentacijom (specijalistički nalazi, otpusne liste
i dr.) u originalu ili overenoj fotokopiji (overa se može izvršiti u Fondu). Zatim, dokaz o
veštačenju u postupku ostvarivanja prava primenom drugih propisa, kao i izveštaj o povredi
na radu, odnosno o profesionalnom oboljenju ako je osiguranik pretrpeo povredu na radu ili
imao profesionalno oboljenje. Potrebno je takođe dostaviti dokaz o identitetu i fotokopiju
zdravstvene knjižice, a poželjno je da se dostave i drugi dokazi: dokaz o zaposlenju (radnu
knjižicu, uverenje o beneficiranom stažu), dokaz o regulisanom vojnom roku (kopija vojne
knjižice ili uverenje vojnog odseka), dokaz o korišćenju prava kod NSZ, uverenje o obavljanju
samostalne delatnosti i uverenje Poreske uprave o plaćenim doprinosima za osiguranike
samostalnih delatnosti i poljoprivredne osiguranike, dokaz o stažu u inostranstvu za
osiguranike koji su imali staž u inostranstvu. Uz pomenute dokaze, osiguranici su u obavezi
da dostave i dokumenta potrebna za isplatu penzije, a opcije su navedene na obrascu zahteva
za ostvarivanje prava na invalidsku penziju.
Zahtev se podnosi filijali Fonda PIO nadležnoj po mestu prebivališta, odnosno službi
filijale ili ispostavi. Obrazac zahteva za ostvarivanje prava može se preuzeti u svakoj
organizacionoj jedinici Fonda PIO ili odštampati sa sajta Fonda www.pio.rs/Obrasci.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × one =