Obračunavanje visine penzije

RF PIO

Svakom budućem penzioneru jedno od najvažnijih pitanja je – kolika će mu biti penzija, pa ćemo da
objasnimo na koji način je Zakon o penzijskom i invalidskom osiguranju uredio postupak određivanja
visine penzije.
Stupanjem na snagu važećeg Zakona o PIO (2003. godine), način određivanja visine penzije je potpuno
izmenjen u odnosu na ranije propise koji su obračun bazirali na utvrđivanju penzijskog osnova prema
zaradama ostvarenim u deset najpovoljnijih uzastopnih godina staža. Naravno, i dalje se iznos penzije
određuje na osnovu podataka registrovanih u matičnoj evidenciji, odnosno na osnovu navršenog penzijskog
staža i ostvarenih zarada, ali se pri određivanju visine penzije uračunava ceo radni vek.
Sabiranje svih zarada
Prvi korak u obračunu je utvrđivanje svih zarada koje je osiguranik ostvario u toku karijere, a zatim se
zarada ostvarena u svakoj kalendarskoj godini upoređuje sa prosečnom zaradom u Srbiji u toj godini. Od
početka primene aktuelnog Zakona, odnosno od 2003. godine, u zaradu se uračunavaju svi ostvareni prihodi
za koje su plaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje. To znači da se osiguranicima koji su, na
primer, uz radni odnos obavljali i samostalnu delatnost, sabiraju zarade ostvarene po oba osnova.
Deljenjem iznosa ostvarene zarade sa prosečnim iznosom dobija se godišnji lični koeficijent. Ukoliko
je ostvarena zarada veća od prosečne, koeficijent je viši od 1, a ukoliko je manja, onda je koeficijent
niži od 1. Zakonom je najviši godišnji lični koeficijent ograničen na 5 i to je jedan od načina kojima je
ograničena maksimalna visina penzije.
Počev od 30. septembra 2018. godine, stupile su na snagu izmene Zakona o penzijskom i invalidskom
osiguranju i promenjen je način na koji godine za koje nije moguće utvrditi godišnji lični koeficijent
utiču na određivanje visine penzije. Do sada se za te godine obračunavao prosečan koeficijent, ili
koeficijent koji odgovara garantovanom iznosu zarade, ili najnižoj osnovici, što je za većinu korisnika
prava bilo nepovoljno. Po izmenjenim odredbama, za godine za koje nije moguće utvrditi podatke o
ostvarenoj zaradi, računa se lični koeficijent određen za ostale navršene godine staža osiguranja.
Praktično, na ovaj način se izbegava da godine za koje nema podataka o ostvarenoj zaradi utiču na ukupan
iznos penzije, pa je i tako određen iznos penzije realniji i više odgovara stvarnim zaradama
osiguranika.
Lični koeficijent
Nakon određivanja godišnjih ličnih koeficijenata za svaku godinu staža osiguranja, izračunava se lični
koeficijent, i to tako što se zbir svih godišnjih ličnih koeficijenata deli sa ukupnim trajanjem
perioda za koje su oni utvrđeni. Ovaj korak u računanju visine penzije je veoma značajan. Naime, u slučaju
da je osiguranik navršio staž kraći od 12 meseci u toku jedne kalendarske godine, čini se da matematička
formula ima nedostatak i da dovođenje zarade ostvarene u periodu kraćem od 12 meseci u odnos sa
prosečnom republičkom zaradom za celu godinu dovodi u nepovoljan položaj osiguranike. Međutim, upravo
činjenica da se zbir godišnjih ličnih koeficijenata deli sa ukupnim trajanjem perioda za koje su ti
koeficijenti utvrđeni, utiče na to da je zakonska formula za izračunavanje visine penzije zapravo
potpuno pravilna i pravična. Praksa pokazuje da zarada ostvarena u periodu kraćem od 12 meseci u toku
jedne godine ipak može na različite načine da utiče na obračun visine penzije. Najčešće su zarade u
početku godine nešto niže nego krajem godine, kako zbog nominalnog rasta zarada, tako i zbog dodataka na
zaradu koji se najčešće isplaćuju u drugoj polovini godine, kao što su regres, trinaesta plata i slično.
Iz tog razloga, moguće je da osiguranik koji je ostvario zaradu samo u drugoj polovini godine bude u nešto
povoljnijoj situaciji nego da je u toj istoj godini radio u prvih šest meseci. Naravno, opisana situacija
uopšte ne mora da važi za svakog osiguranika i za svakog poslodavca i zato se ne može reći da postoji
opšte pravilo.

Važno je naglasiti da je lični koeficijent Zakonom ograničen na 3,8 i to je drugi način ograničavanja
maksimalnog iznosa penzije.
Po određivanju ličnog koeficijenta, koji praktično predstavlja odnos prosečne zarade osiguranika u toku
celog radnog veka i prosečne zarade u Republici Srbiji u istom periodu, preostaje još nekoliko
relativno jednostavnih matematičkih radnji. Prvo se lični koeficijent množi sa ukupnim trajanjem
penzijskog staža, pri čemu se u obzir uzima i utvrđen poseban staž (ženama najčešće po osnovu rođenja
trećeg deteta, a muškarcima po osnovu učešća u oružanim akcijama). Takođe, osiguranicima ženama se
utvrđeni staž uvećava (u 2019. godini za osam odsto, u 2020. za sedam odsto, a od 2021. godine i ubuduće
ženama će se staž uvećavati za šest odsto, čime se završava prelazni period u kome se smanjivao
procenat uvećanja), dok se korisnicima invalidske penzije staž za obračun visine penzije takođe uvećava
po određenoj formuli. Osim ovih, postoje i neki drugi izuzeci i posebni propisi za obračun, ali oni
čitaoci koji se za to posebno interesuju svakako će u zakonskim propisima pronaći sve detalje koje žele
da saznaju, a koji nisu interesantni većini. Množenjem ličnog koeficijenta i staža za obračun, dobija se
lični bod koji se zatim množi opštim bodom određenim u skladu sa Zakonom i koji je zajednički za sve
penzionere. Ovom poslednjom matematičkom radnjom, dobija se iznos penzije u dinarima.
Poslednja godina
Pored navedenih izmena Zakona, na određivanje visine penzije utiče i promena koja se odnosi na način
određivanja godišnjeg ličnog koeficijenta za godinu u kojoj se ostvaruje pravo, a koja je stupila na snagu 1.
januara 2019. godine. Raniji propisi činili su upravo obračun koeficijenta za poslednju godinu rada
jednim od najčešćih razloga zbog kojih se o zahtevu za penziju odlučivalo privremenim rešenjima. Naime,
za staž navršen u godini u kojoj se ostvaruje pravo, koeficijent se mogao odrediti tek početkom naredne
godine, po objavljivanju prosečne zarade u Srbiji za tu godinu. Prema novim propisima, ostvarena zarada
u poslednjoj godini više se ne dovodi u odnos sa prosečnom zaradom u Srbiji za celu kalendarsku godinu,
već se dovodi u odnos sa tzv. obračunskim iznosom prosečne godišnje zarade. Ovaj, obračunski iznos se
prethodno određuje tako što se prosečna mesečna zarada u Srbiji za period od početka godine do kraja
meseca koji dva meseca prethodi mesecu u kom se ostvaruje pravo, pomnoži brojem 12, osim za osiguranike
koji pravo ostvaruju u januaru ili februaru, kojima se obračunski iznos određuje množenjem prosečne
januarske zarade brojem 12. Ovo znači da se godišnji koeficijent lica koje pravo ostvaruje u npr. junu
određuje tako što se izračuna prosečna mesečna zarada za period januar – april i pomnoži brojem 12, dok
za lice koje ostvaruje pravo u februaru samo prosečna januarska zarada množi brojem 12. Na ovaj način
izbegava se čekanje naredne godine i objave podataka za celu godinu, pa i to da na obračun penzije utiče i
prosečna republička zarada u periodu u kome penzioner uopšte nije radio, niti ostvarivao zaradu.
Kako se obračunavaju ostale vrste penzija?
Opšti bod predstavlja fiksni iznos koji se usklađuje na isti način kao i penzija, a koji trenutno iznosi
909,45 dinara. Staž za obračun iznosa penzije ne može iznositi više od 45 godina.
Prevremena starosna penzija se određuje na isti način kao i starosna, s tim što se trajno umanjuje za
0,34% za svaki mesec ranijeg odlaska u penziju. Umanjenje može iznositi najviše 20,4%.
Invalidska penzija se određuje na isti način kao i starosna penzija, s tim što se prilikom obračuna
uvećava i za dodati staž koji zavisi od navršenih godina života. Ako je invalidnost prouzrokovana
povredom na radu ili profesionalnom bolešću, penzija se obračunava prema penzijskom stažu od 40
godina.
Porodična penzija se određuje od starosne, odnosno invalidske penzije umrlog osiguranika, odnosno
korisnika, i to u procentu koji zavisi od broja članova porodice (za jednog člana 70%, za dva člana − 80%,
za tri člana − 90%, za četiri i više članova − 100%).
Obračun visine iznosa penzije moguće je izračunati tek u toku postupka po podnetom zahtevu, ako su
ispunjeni uslovi za priznavanje prava na penziju. Obračun penzije podrazumeva prethodno potvrđivanje
svih podataka u matičnoj evidenciji osiguranika koji direktno utiču na visinu penzije, a to su dužina
staža osiguranja i visina uplaćenih doprinosa za sve periode. Shodno tome, nije moguće unapred dati
precizan podatak jer se kod svakog osiguranika razlikuju podaci iz matične evidencije.

GLAS NACIJE / PIO FOND

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

19 − 3 =