BEOGRADSKE PIJACE OBJAVILE OGLAS ZA IZDAVANjE U ZAKUP PIJAČNE OPREME

Ovom prilikom obaveštavamo zainteresovana lica da je danas, 22. maja, JKP „Beogradske pijace“ u okviru
svoje delatnosti objavilo javni oglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje u zakup
pijačne opreme na pijacama koje posluju u sistemu JKP “Beogradske pijace”.
Pravo učešća na ovom oglasu imaju: poljoprivredni proizvođači, fizička lica, pravna lica i
preduzetnici. Rok za podnošenje ponuda je 31. maj do 09,00 časova, a javno otvaranje prispelih ponuda
obaviće istog dana, 31. maja u 11 časova u velikoj sali JKP „Beogradske pijace” (Zvezdara), u ulici Živka
Karabiberovića br. 3.
O uslovima i dokumentaciji potrebnoj za učešće na oglasu za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za
izdavanje u zakup pijačne opreme, zainteresovana lica se mogu informisati putem internet stranice JKP
“Beogradske pijace” na linku: https://www.bgpijace.rs/?p=8504 ili putem kontakt telefona 011/7857-940

Komisija za dodelu poslovnog prostora JKP „Beogradske pijace“ Beograd – Zvezdara je, na osnovu članova 4-

 1. Pravilnika o izdavanju pijačnog poslovnog prostora br. 7431-5/23 od 30.10.2023. godine, na redovnoj
  sednici, održanoj dana 22.05.2024. godine donela Odluku broj 3524-1/24 od 22.05.2024. godine da raspiše

O G L A S

ZA PRIKUPLjANjE ZATVORENIH PISMENIH PONUDA ZA IZDAVANjE U ZAKUP
PIJAČNE OPREME –TEZGI, RASHLADNIH VITRINA (TEZGI SA RASHLADNIM UREĐAJEM),

RASHLADNIH KOMORA, BOKSOVA, RAMOVA

Predmet ovog oglasa je sledeća pijačna oprema:

 1. STR pijačna oprema – opredeljena je za prodaju poljoprivredno i industrijsko prehrambenih
  proizvoda i prehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti;
 2. SZR pijačna oprema – opredeljena je za prodaju industrijsko neprehrambenih proizvoda i
  neprehrambenih proizvoda zanatskih radnji i domaće radinosti;
 3. Pijačna oprema koja je namenjena za izdavanje individualnim poljoprivrednim
  proizvođačima – IPP, opredeljena je za prodaju voća i povrća, mleka i mlečnih proizvoda, jaja,
  suhomesnatih proizvoda, klane živine meda, pečuraka i cveća;
 4. Rashladne vitrine i komore – namenjene su za izdavanje kao magacinski i prodajni prostor sa
  rashladnim sistemom.
  Pijačna oprema se daje u zakup na određeno vreme, za kalendarsku godinu, nakon čega se ugovor može
  obnoviti u skladu sa odredbama Pravilnika o izdavanju pijačnog poslovnog prostora i ugovora o zakupu
  pijačne opreme.
  Pijačna oprema se izdaje u viđenom stanju.
  Namena korišćenja pijačne opreme mora biti u skladu sa Odlukom o pijacama i Pijačnim redom.
  Pravo učešća na oglasu za STR i SZR pijačnu opremu imaju: fizička lica, pravna lica i preduzetnici.
  Prijava za STR i SZR pijačnu opremu treba da sadrži:
 • Popunjen obrazac ponude (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP
  „Beogradske pijace“ Beograd -Zvezdara);
 • Dokaz o uplati depozita za ozbiljnost ponude;
 • Za fizička lica: kopiju lične karte i izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti (može se
  preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara));
 • Za pravna lica: dokaz da je pravno lice registrovano kod nadležnog organa, punomoćje za lice koje
  zastupa podnosioca prijave;
 • Za preduzetnike: dokaz da je preduzetnik registrovan kod nadležnog organa, izjavu o saglasnosti za
  obradu podataka o ličnosti (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP
  „Beogradske pijace“ Beograd – Zvezdara).
  Ukoliko kao najpovoljniji ponuđač za STR i SZR pijačnu opremu bude izabrano fizičko lice potrebno je da u
  roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o dodeli pijačne opreme nadležnoj službi Preduzeća dostavi
  dokaz o registraciji delatnosti u skladu sa opštim aktima preduzeća i važećim zakonskim propisima koji
  regulišu predmetnu oblast.
  STR i SZR pijačna oprema plaća se mesečno.
  Podnosilac najpovoljnije ponude za zakup STR i SZR pijačne opreme je dužan da u roku od 8 dana od dana
  konačnosti odluke o davanju u zakup predmetne opreme, zaključi pismeni ugovor o zakupu sa Preduzećem.
  Pre zaključenja ugovora o zakupu STR ili SZR pijačne opreme podnosilac ponude je dužan da uplati
  na račun Preduzeća iznos u visini od 3 ponuđene mesečne zakupnine na ime obezbeđenja urednog
  izvršavanja obaveza.
  Ukoliko podnosilac najpovoljnije ponude za za zakup STR i SZR pijačne opreme ne zaključi ugovor o davanju
  u zakup predmetne opreme sa Preduzećem u ostavljenom roku, odnosno ne uplati iznos na ime obezbeđenja
  urednog izvršavanja svojih ugovornih obaveza, smatra se da je odustao od ponude, u kom slučaju isti gubi
  pravo na izdavanje predmetne pijačne opreme u postupku neposredne pogodbe. U ovom slučaju Komisija za
  dodelu poslovnog prostora može predmetnu pijačnu opremu ponuditi prvom sledećem najpovoljnijem
  ponuđaču, ako nije povezano lice u skladu sa zakonom.
  Pravo učešća na oglasu za IPP pijačnu opremu imaju poljoprivrednici registrovani u skladu sa
  propisima kojima se uređuje poljoprivreda, a za proizvodnju sledećih poljoprivrednih proizvoda:
 • voće i povrće
 • jaja
 • mleko i mlečni proizvodi
 • suhomesnati proizvodi
 • klana živina
 • med
 • pečurke
 • cveće.
  Prijava za IPP pijačnu opremu treba da sadrži:
 • Popunjen obrazac ponude (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP
  „Beogradske pijace“ Beograd – Zvezdara);
 • Dokaz o uplati depozita za ozbiljnost ponude;
 • Kopiju lične karte i izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti (može se preuzeti na sajtu
  www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Beogradske pijace“ Beograd -Zvezdara);
 • Dokaz da se poljoprivredno gazdinstvo nalazi u aktivnom statusu za tekuću godinu, odnosno
  kopiju rešenja o registraciji poljoprivrednog gazdinstva za tekuću godinu;
 • Dokaz o registraciji objekta za proizvodnju i promet životinja, proizvoda i hrane životinjskog
  porekla u skladu sa zakonima koji regulišu promet proizvoda životinjskog porekla, odnosno
  odgovarajuća potvrda – uverenje nadležnog organa za proizvodnju ostalih proizvoda /meda,
  pečuraka, cveća, i to:
  Za prodaju jaja: kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da objekat za držanje i uzgoj
  životinja – farma živine (koke nosilje – proizvodnja konzumnih jaja) ispunjava propisane veterinarsko –
  sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat kao
  dokaz potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili kopiju ugovora o
 • poslovno-tehničkoj saradnji. U oba slučaja potrebno je dostaviti i kopiju rešenja Uprave za veterinu kojim
 • se utvrđuje da objekat za držanje i uzgoj životinja – farma živine (koke nosilje – proizvodnja konzumnih jaja)
 • ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj.
 • Za prodaju mlečnih proizvoda: Kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da objekat
 • (prostorije) u domaćinstvu za obradu i preradu mleka (proizvodnja: sir i kajmak) ispunjava propisane
 • veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema
 • svoj objekat kao dokaz potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili
 • kopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. U oba slučaja potrebno je dostaviti i kopiju Rešenja Uprave za
 • veterinu kojim se utvrđuje da objekat (prostorije) u domaćinstvu za obradu i preradu mleka (proizvodnja: sir
 • i kajmak) ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski
 • kontrolni broj.
 • Za prodaju suhomesnatih proizvoda: kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da
 • proizvodi potiču iz objekta koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu
 • dodeljen veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat kao dokaz potrebno je da dostavi
 • overeno ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili kopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. U
 • oba slučaja potrebno je dostaviti i kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču
 • iz objekta koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski
 • kontrolni broj.
 • Za prodaju klane živine: kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču iz
 • objekta – klanice koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen
 • veterinarski kontrolni broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat kao dokaz potrebno je da dostavi overeno
 • ovlašćenje vlasnika objekta o korišćenju istog ili kopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. U oba
 • slučaja potrebno je dostaviti i kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču iz
 • objekta – klanice koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen
 • veterinarski kontrolni broj.
 • Za prodaju meda: Kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču iz objekta
 • koji ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni
 • broj. Ukoliko zakupac nema svoj objekat kao dokaz potrebno je da dostavi overeno ovlašćenje vlasnika
 • objekta o korišćenju istog ili kopiju ugovora o poslovno-tehničkoj saradnji. U oba slučaja potrebno je
 • dostaviti i kopiju Rešenja Uprave za veterinu kojim se utvrđuje da proizvodi potiču iz objekta koji
 • ispunjava propisane veterinarsko – sanitarne uslove i da je objektu dodeljen veterinarski kontrolni broj.
 • Za prodaju cveća: kopiju potvrde o aktivnom statusu poljoprivrednog gazdinstva.
 • Za prodaju pečuraka: kopiju izvoda iz registra poljoprivrednih gazdinstava o strukturi biljne
 • proizvodnje.
 • Za prodaju organskih proizvoda: Sertifikat izdat od strane ovlašćene kontrolne organizacije
 • kojim se potvrđuje da je organski proizvod prizveden u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i
 • propisima donetim na osnovu njega.
 • Podnosilac ponude za korišćenje IPP pijačne opreme je dužan da u roku od 8 dana od dana konačnosti
 • odluke o davanju na korišćenje predmetne opreme izvrši tromesečnu uplatu za predmetnu opremu.
 • Rezervacija IPP pijačne opreme plaća se tromesečno, osim na pijaci cveća „Krnjača“ i pijaci
 • „Palilula“, gde se plaća mesečno.
 • Magacini za skladištenje poljoprivrednih proizvoda namenjeni su za izdavanje samo licima koja već
 • koriste pijačnu opremu na istim pijacama na kojima se nalaze oglašeni magacini.
 • Na oglasu ne mogu učestvovati pravna, fizička lica, poljoprivrednici i preduzetnici koji na dan
 • otvaranja prispelih ponuda imaju neizmirene i dospele finansijske obaveze prema Preduzeću po
 • osnovu zakupa ili drugih troškova, koji proizilaze iz ranije zaključenih ugovora ili su svojim postupcima
 • prekršili odredbe ugovora o zakupu pijačne opreme i opštih akata Preduzeća.
 • Početna cena zakupa i korišćenja pijačne opreme izražena je sa PDV-om, na mesečnom nivou.

Ponuđena cena predstavlja bruto cenu mesečnog zakupa i korišćenja pijačne opreme sa uračunatim porezom
na dodatu vrednost po stopi od 20%.
Prihvaćena kao najpovoljnija ponuda za korišćenje pijačne opreme važi za period dok se ne dostigne cena
iz Cenovnika za odgovarajuću kategoriju pijace.
Učesnici oglasa su u obavezi da uplate depozit za učešće na oglasu za svaku podnetu ponudu u iznosu od
10% od ponuđene mesečne zakupnine/rezervacije za pijačnu opremu, na tekući račun broj: 205-39344-08,
poziv na broj: 429-202. Dokaz o uplati OBAVEZNO dostaviti uz ponudu, u protivnom ponuda će se smatrati
nepotpunom i kao takva će biti odbačena. Učesnicima koji nisu dobili na korišćenje – u zakup pijačnu
opremu, depozit se vraća u uplaćenom iznosu u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o dodeli pijačne
opreme.
Obrasci ponude pravnih lica i preduzetnika moraju biti potpisani od strane ovlašćenih lica, a fizičkih
lica potpisani od strane ponuđača. Obrazac ponude mora da sadrži kontakt telefon ponuđača i broj tekućeg
računa za povraćaj depozita.
Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude za učešće na oglasu ne mogu učestvovati u postupku
nadmetanja i iste se odbacuju, dok se neosnovane odbijaju.
Odluku o dodeli na korišćenje ili zakup pijačne opreme Komisija će doneti najkasnije u roku od 15 dana po
otvaranju ponuda prispelih po oglasu za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za davanje na korišćenje
ili u zakup pijačne opreme.
Izbor korisnika i zaključivanje ugovora izvršiće se sa ponuđačem (pravnim licem, fizičkim licem i
preduzetnikom), primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine, odnosno naknade za korišćenje.
Na odluku Komisije o dodeli na korišćenje ili zakup pijačne opreme zainteresovana strana može izjaviti
prigovor u roku od 8 dana od dana isticanja odluke Komisije na oglasnoj tabli Preduzeća.
O eventualnom prigovoru na odluku Komisije o dodeli na korišćenje ili zakup pijačne opreme, odlučuje
Nadzorni odbor Preduzeća.
Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine odnosno naknade za korišćenje,
Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od tri dana od dana prijema
poziva dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine odnosno naknade za
korišćenje u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg
ponuđača.
Ukoliko gore navedeni ponuđači u roku od 3 dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili
novu ponudu sa istovetnim iznosom zakupnine, odmnosno naknade za korišćenje, Komisija će izvršiti izbor
najpovoljnijeg ponuđača putem žreba.
Rok za podnošenje ponuda je 31.05.2024. godine, do 09,00 časova.
Ponude se predaju na pisarnici direkcije JKP „Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara) u ulici Živka
Karabiberovića br. 3, Beograd, Zvezdara. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ponuda po
oglasu – za _ broj , na pijaci _“.
Javno otvaranje ponuda obaviće se 31.05.2024. godine u 11,00 časova u velikoj sali JKP „Beogradske
pijace” Beograd (Zvezdara), u ulici Živka Karabiberovića br. 3, Beograd, Zvezdara.
Razgledanje pijačne opreme koja se daje u zakup vršiće se radnim danima od 23.05.2024. godine do
30.05.2024. godine, u vremenu od 09-11 časova.
Uvid u dokumentaciju vršiće će radnim danima od 23.05.2024. godine do 30.05.2024. u vremenu od 09-14
časova u direkciji JKP „Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara), ul. Živka Karabiberovića br.3.
Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon: 011/7857-940, a za poziciju pijačne
opreme na pijaci mogu se obratiti upravniku pijace.

PIJACA ZELENI VENAC

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1
3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 20, 22, 28, 34, 37, 42, 44, 88, 104, 120,
124, 131, 143, 150, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 220, 221, 222,
223, 227, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 236, 237, 238, 239, 240,
241, 242, 245, 246

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 5.846,00

2 504, 505, 506, 507, 508, 510, 516, 517, 518, 519, 520, 522, 524,
525, 534, 536, 538, 539, 540

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 8, 54, 83, 125, 219 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 25.404,00

4 165, 171, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 186, 189, 190, 192, 194,
197, 198, 200, 201, 202, 203, 204, 207, 208, 209, 210

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti – SZR

26.976,00

5 158, 159, 160, 164, 169, 170, 182, 196, 205

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

30.475,00

6 5, 6, 7 Boks za prodaju cveća 7.125,00

PIJACA BLOK 44

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1
7, 18, 19, 20, 22, 23, 30, 31, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 45,
46, 50, 52, 55, 58, 60, 62, 65, 69, 70, 71, 74, 76, 77, 79, 122, 147,
159, 193, 216, 233, 246, 276, 285, 288, 300, 302, 304, 306, 308,
309, 310, 319, 320, 321, 322, 325, 327, 328, 329, 331, 333, 334,
335, 337, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360, 364,369, 370, 371, 375

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 5.846,00

2 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 52, 93, 94

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 85

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
STR

29.737,00

4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 27, 28, 29, 30

Boksovi za prodaju
mešovite robe široke
potrošnje

27.535,00

5 389, 390, 395, 399, 405, 406, 407, 408 Tezge za prodaju organske

hrane – IPP 5.846,00
6 409, 410, 411, 412 Mobilne tezge – SZR 26.976,00

PIJACA TC NOVI BEOGRAD

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna
cena

1 20, 41, 55, 61, 93, 96, 100, 101, 102, 105, 107, 111 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 4.375,00

2 3, 4, 7, 10, 13, 14, 15, 22, 32, 34, 37, 38, 39

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 132, 133, 136

Boksovi sa magacinskim
prostorom za prodaju
mešovite robe široke
potrošnje

32.958,00

PIJACA KALENIĆ

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1
2, 4, 5, 9, 127, 158, 170,177, 182, 200, 213, 246, 247, 248, 261,
263, 283, 294, 296, 309, 311, 315, 345, 346, 359, 360, 361, 363,
380, 381, 392, 396, 397, 398, 415, 416, 417,418, 422, 432, 444,
445, 452, 455, 456, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 503, 542,
543, 545, 547, 548, 549, 550, 551, 555, 556, 557, 558, 583, 584,
585, 586, 587,588, 589, 590, 592, 593, 594, 595, 597, 598, 599,
622 , 624, 626, 627, 628, 636, 637, 638, 639

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 18,169, 171, 175, 310, 419, 453 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 18.394,00

3
85, 125, 203, 250, 259, 301, 307, 348, 354, 356, 357, 401, 403,
409, 410, 411, 457, 458, 459, 460, 468, 469, 471, 472, 520, 528,
529, 530, 531, 568, 570, 571, 572, 573

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti – SZR

18.966,00

4 103, 533, 538, 560, 564 ,566, 575, 577, 578, 581, 582, 603, 604,
605, 607, 608, 609, 617, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635

Tezge za prodaju voća i
povrća SA NADGRADNjOM –
IPP

7.873,00

5 1, 14, 38, 89, 90, 104, 120, 159, 160, 166, 202, 205, 256, 258, 349,
350, 355, 402, 408, 412, 461, 462, 463, 465, 467, 470, 519

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

22.464,00

6 1, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, Rahladna komora 1800l 3,68 din/l


PIJACA ZEMUN

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 57, 73, 82, 132, 140, 189, 190 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 4.375,00

2 13, 24 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP MOBILNE 4.375,00

3 11, 18, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 32, 48

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

4 51 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 18.394,00

PIJACA SKADARLIJA

Redn
i
broj

Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1
7, 16, 18, 23, 24, 33, 37, 34, 43, 45, 47, 50, 52, 53, 55, 56, 62, 65,
77, 122, 128, 132, 146, 149, 171, 207, 211, 274, 278, 279, 280,
281, 282, 284, 285, 291, 311, 331

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 263

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP SA
NADGRADNjOM

7.873,00

3 5, 6, 15, 16, 23, 24, 46, 65

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

4 39, 317, 318 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 18.394,00

5 25

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
STR

29.737,00

6
300, 302, 306, 308, 309, 310, 322, 328, 329, 365, 366, 367, 368,
371, 372, 384, 385, 388, 392, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 403,
404, 408

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

22.464,00

7 298

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – STR

22.464,00

8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ramovi – IPP 4.207,00

PIJACA PALILULA

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 2, 3, 14, 25, 28, 47 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 4.375,00

8

2 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
35

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 103, 5, 6, 7 Rahladna komora 1800l 3,68 din/l
4 204, 207, 210, 213, 215, 218, 221, 222, 224, 225, 226, 227, 230,
234, 134, 135 Magacin – suvi 880,00
din/m²

PIJACA BORČA

Redni broj

Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1 32, 34, 35, 36, 43, 46, 94, 106, 114, 128, 129, 130, 131, 132, 134,
135, 136, 137, 138, 140

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 11, 12, 13, 16

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 223, 231, 232, 233, 235, 239

Boksovi za prodaju
mešovite robe široke
potrošnje

27.535,00

PIJACA SMEDEREVSKI ĐERAM

Redni broj

Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1
8, 10, 11, 13, 23, 44, 48, 49, 54, 55, 57, 59, 60, 62, 70, 71, 89, 91,
92, 93, 94, 101, 102, 107, 112, 118, 120, 122, 123, 124, 133, 136,
137, 139, 140, 142, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158,
159, 160

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 7, 8, 9, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 23

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 165, 166, 174, 177, 180, 184

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

22.464,00

4 1, 2, 3

Boksovi za prodaju
mešovite robe široke
potrošnje

27.535,00

5 18

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
STR

29.737,00

PIJACA ZVEZDARA

Redni Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

9

broj
1 9, 11, 13, 16, 27, 31, 33, 43, 44, 45, 64, 65, 82, 96, 102, 122, 123,
128, 133, 135, 136, 140

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 3, 4, 5, 7, 10, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 37, 48, 50

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 5, 138 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 18.394,00

4 145, 156, 158, 160, 162, 163, 164, 165, 166, 167

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

22.464,00

5 8

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
STR

29.737,00
6 4, 5, 17 Magacin za voće 880,00
din/m²
7 11, 12 Ramovi – IPP 4.207,00

PIJACA NOVA KARABURMA

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20, 22, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 42,
50, 51, 52, 57, 64, 70, 71

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 61 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 18.394,00

3 85, 88

Boksovi za prodaju
mešovite robe široke
potrošnje

27.535,00

PIJACA MIRIJEVO

Redni broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1
18, 22, 23, 26, 27, 39, 42, 44, 45, 47, 54, 58, 66, 68, 69, 70, 73,
74, 75, 76, 79, 80, 81, 93, 99, 108, 109, 110, 111, 114, 115, 116,
119, 122, 127, 130, 131,133, 134, 135, 138, 139, 140, 141, 142,
143, 145, 147, 149, 150, 152, 155, 156, 157, 158, 159, 161, 162,
163, 164, 165, 166, 167, 170, 171, 172, 175, 183, 220

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 168, 177, 222 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 18.394,00

3 6, 19, 21, 26, 28, 31, 32

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

PIJACA VIDIKOVAC

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 160,196,197,199,236,237,240,241,242,243,250,267,269,270,271,
275,279,310,312,345,352,360,377,382,384

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 21

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
STR

29.737,00

3 7,12,13,14,15,18,23,24,28,61,62

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

4 286,287,288,316,317,319,324,325,326,327,328,330,331,337,338,
339,340,342,344,364,366,373,374

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti – SZR

18.966,00

5 285,318,322,323,334,361,362,363,368,1001,1004,1012,1026,1027

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

22.464,00

6 7, 12

Pokretna tezga za prodaju
robe široke potrošnje –
karavan tezga

27.535,00

7 10 Pokretna tezga IPP –

karavan tezga 4.375,00

PIJACA DUŠANOVAC

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1
2,9,13,14,16,17,19,33,36,39,41,43,44,46,48,52,55,56,59,61,62,66,
67,69,72,75,77,83,94,103,110,111,112,114,115,122,123,126,129,
130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,143,144,145,146,
147,148

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 5,9,15,19

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

PIJACA GORNjA VAROŠ

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1
2, 5, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 25, 26, 31, 32, 33, 34, 35, 37,
39, 40, 41, 45, 46, 47, 50, 53, 56, 57, 58, 59, 62, 64, 65, 67, 68, 69,
70, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 99, 100, 101,
104, 105, 106, 108, 109, 110, 111, 112, 114, 117, 118, 120, 121,
122, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 143, 144,145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153,
154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166,
167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190, 192, 193, 194,
195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207,
208, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 220

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23,
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,

5.503,00

jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

3 3, 5 Ramovi – IPP 4.207,00

PIJACA BRAĆE JERKOVIĆ

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 1, 2, 3, 4, 5, 8, 15, 17, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38,
39, 40, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 3, 4, 5, 12, 14

Tezge sa rashladnim uređajem
za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine, jaja,
testenine, suhomesnatih
proizvoda – IPP

5.503,00

PIJACA BANjICA

Redni
broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 37, 52, 133, 144, 167, 235, 283, 291, 298, 299, 322 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 4.375,00

2 42, 43, 48, 50, 51

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

3 47

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
STR

29.737,00

4 149 , 162, 282 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 18.394,00

5 11, 12, 13, 16, 17, 38, 39, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 68, 73, 74, 75, 77,
102, 104, 107, 108, 134, 135

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti – SZR

18.966,00

6 70, 71, 103, 105, 137, 140, 141, 142, 143, 168, 172, 173, 211, 238,
240, 241, 270, 273, 307, 308

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

22.464,00

7 269

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP SA
NADGRADNjOM

7.873,00

PIJACA BANOVO BRDO

Redni
broj

Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena

1
46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 108, 109, 110, 136, 151, 152,
153, 154, 155, 156, 158, 162, 163, 168, 171, 172, 177, 179, 181,
187, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 204, 206, 210, 211,
212, 215, 216, 217, 219, 220

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 4.375,00

2 169, 214 Tezge za prodaju voća i povrća – STR 18.394,00

12
3 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 32, 33, 34, 36, 37, 39,
40, 42, 43, 45, 46, 47, 48

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

5.503,00

4 2, 13, 15, 27, 28, 33, 39

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti SA
NADGRADNjOM – SZR

22.464,00

5 2, 13, 15, 27, 28, 33, 39

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti – SZR

18.966,00

6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Boks za prodaju cveća i

kabastih oglasa 7.125,00

PIJACA SENjAK

Redni broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 2,3,4,5,8,13,16,17,18,19,23,27,34,36,38 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 3.590,00

2 3

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

4.972,00

3 1,2 Ramovi – IPP 3.422,00
4 26, 35 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 13.942,00

5 9,10,12,28,29,31,32,33 Tezge za prodaju voća i

povrća – SZR 13.942,00

PIJACA VOŽDOVAC

Redn
i broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27,
28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
47, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65,
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76

Tezge za prodaju voća i
povrća – IPP 3.590,00

2 2, 3, 4, 5, 6, 7

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

4.972,00

PIJACA ŽELEZNIK

Redn
i broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 2, 3, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 30, 38, 39, 40 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 3.590,00

2 1, 4, 6, 7, 8, 10, 11 Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,

4.972,00

13

jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

3 7, 8, 9, 23, 24

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti – SZR

13.942,00

4 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ramovi – IPP 3.422,00

PIJACA BELE VODE

Redn
i broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 9, 10, 11, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 27, 36 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 3.590,00

2 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

4.972,00

3 29, 30

Tezge za prodaju
industrijsko
neprehrambenih proizvoda,
neprehrambenih proizvoda
zanatskih radnji i domaće
radinosti – SZR

13.942,00

4 1, 4, 5 Ramovi – IPP 3.422,00

PIJACA MALI MOKRI LUG

Redn
i broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 11 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 2.233,00

2 8, 9 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 10.773,00

PIJACA KOŠUTNjAK

Redn
i broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna cena
1 3, 4, 7 Tezge za prodaju voća i

povrća – IPP 2.233,00

2 9, 10, 11, 12, 14 Tezge za prodaju voća i

povrća – STR 10.773,00

3 2

Tezge sa rashladnim
uređajem za prodaju mlečnih
proizvoda, klane živine,
jaja, testenine,
suhomesnatih proizvoda –
IPP

4.972,00

PIJACA KRNjAČA

Redni broj Broj prodajnog mesta Tip prodajnog mesta Početna
cena

1
3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23 ,24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73,
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 87, 88, 89, 90, 95, 96, 97, 98,
101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 130, 131, 132,
133, 134, 135, 136, 145, 146, 147,148, 149, 150, 151, 169, 176

Ramovi 5.506,00

2 26, 36 Prodajno mesto 25,20

m 2 7.048,00

PIJACA OTC MILjAKOVAC „Beogradski buvljak“

Redni broj Broj prodajnog mesta

Tip prodajnog mesta Početna
cena
1 29, 135, 191, 197 Boks za prodaju robe 27.950,00

 • Mapa pijace sa naznakama brojeva tezgi, rashladnih vitrina i ramova je istaknuta uz oglas na oglasnim tablama svih pijaca.
 • Pijačna oprema se izdaje za kalendarsku godinu, nakon čega se zakup može obnoviti u skladu sa odredbama Pravilnika o
  izdavanju pijačnog poslovnog prostora i Ugovora.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

3 × five =