BEOGRADSKE PIJACE OBJAVILE OGLAS ZA IZDAVANjE U ZAKUP PIJAČNOG POSLOVNOG PROSTORA

Ovom prilikom obaveštavamo zainteresovana lica da je u sredu 15. maja, JKP „Beogradske pijace“ u okviru svoje delatnosti objavilo javni oglas za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje u zakup pijačnog poslovnog prostora na pijacama koje posluju u sistemu JKP „Beogradske pijace“.
Pravo učešća na ovom oglasu imaju: fizička, pravna lica i preduzetnici.
Rok za podnošenje ponuda je petak, 24. maj do 09,00 časova, a javno otvaranje prispelih ponuda biće obavljeno u petak, 24. maja u 12,00 časova u sali za sednice, ulica Živka Karabiberovića br.3, Beograd.
O uslovima i dokumentaciji potrebnoj za učešće na oglasu za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za izdavanje u zakup pijačnog poslovnog prostora, zainteresovana lica se mogu informisati putem: internet stranice JKP „Beogradske pijace“ na linku: https://www.bgpijace.rs/?p=8482 ili putem kontakt telefona 011/7857-940.

Komisija za dodelu pijačnog poslovnog prostora JKP “Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara) je, na osnovu članova 4 -19. Pravilnika o izdavanju u zakup pijačnog pijačnog poslovnog prostora br. 7431-5/23 od 30.10.2023. godine na redovnoj sednici, održanoj dana 15.05.2024. godine, donela Odluku broj 3430-1/24 od 15.05.2024. godine da raspiše

O G L A S

za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda
za davanje u zakup pijačnog poslovnog prostora

USLOVI ZA IZDAVANjE PIJAČNOG POSLOVNOG PROSTORA

Pijačni poslovni prostor se daje u zakup na određeno vreme, za kalendarsku godinu, nakon čega se ugovor može obnoviti u skladu sa odredbama Pravilnika o izdavanju pijačnog poslovnog prostora i ugovora o zakupu pijačnog objekta – poslovnog prostora.

Preduzeće zadržava pravo da, pored obavezne dokumentacije za sve kategorije učesnika na oglasu, od izabranih ponuđača naknadno zatraži dopunu dokumentacije kojom se potvrđuje da je delatnost koja se obavlja u pijačnom poslovnom prostoru u skladu sa zakonom i opštim aktima preduzeća.

Pijačni poslovni prostor se izdaje u viđenom stanju.

Namena korišćenja pijačnog poslovnog prostora mora biti u skladu sa Odlukom o pijacama i Pijačnim redom.

Pravo učešća na oglasu imaju: fizička lica, pravna lica i preduzetnici.

Uredna prijava treba da sadrži:

 • Popunjen obrazac ponude (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Beogradske pijace“ Beograd -Zvezdara);
 • Dokaz o uplati depozita za ozbiljnost ponude;
 • Za fizička lica: kopiju lične karte i izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara));
 • Za pravna lica: dokaz da je pravno lice registrovano kod nadležnog organa, punomoćje za lice koje zastupa podnosioca prijave;
 • Za preduzetnike: dokaz da je preduzetnik registrovan kod nadležnog organa, izjavu o saglasnosti za obradu podataka o ličnosti (može se preuzeti na sajtu www.bgpijace.rs ili lično na pisarnici JKP „Beogradske pijace“ Beograd – Zvezdara).
  Na oglasu ne mogu učestvovati pravna, fizička lica i preduzetnici koji na dan otvaranja prispelih ponuda imaju neizmirene i dospele finansijske obaveze prema Preduzeću po osnovu zakupa ili drugih troškova, koji proizilaze iz ranije zaključenih ugovora ili su svojim postupcima prekršili odredbe ugovora o zakupu pijačnog poslovnog prostora i opštih akata Preduzeća.

Učesnici oglasa su u obavezi da uplate depozit za ozbiljnost ponude za svaku podnetu ponudu u iznosu od 10% od ponuđene mesečne zakupnine za ceo objekat, na tekući račun broj: 205-39344-08, poziv na broj: 429-202. Dokaz o uplati OBAVEZNO dostaviti uz ponudu, u protivnom ponuda će se smatrati nepotpunom i kao takva će biti odbačena. Učesnicima koji nisu dobili u zakup pijačni poslovni prostor, depozit se vraća u uplaćenom iznosu u roku od 60 dana od dana donošenja odluke o dodeli pijačnog poslovnog prostora. Ponuđač koji je dobio pijačni poslovni prostor u zakup, ukoliko odbije da potpiše ugovor o zakupu, gubi pravo na povraćaj depozita.

Obrasci ponude pravnih lica i preduzetnika moraju biti potpisani od strane ovlašćenih lica a fizičkih lica potpisani od strane ponuđača. Obrazac ponude mora da sadrži kontakt telefon ponuđača i broj tekućeg računa za povraćaj depozita.

Početna cena zakupa pijačnog poslovnog prostora je izražena sa PDV-om.

Ponuđena cena predstavlja bruto cenu zakupa po m2 sa uračunatim porezom na dodatu vrednost po stopi od 20%.

U ponuđenu cenu zakupa nisu uračunati troškovi koji se odnose na korišćenje pijačnog poslovnog prostora, kao što su: električna energija, voda, telefon, grejanje, klimatizacija, smeće, takse i sl. srazmerno veličini prostora i objekta. Pored navedenih troškova zakupac je u obavezi da plaća naknadu na ime usluge troškova čišćenja pijačnog platoa i to u iznosu od 185,00 dinara po m2.
Troškovi električne energije i vode, u zavisnosti od lokala, se obračunavaju i fakturišu od strane JKP „Beogradske pijace“ Beograd, u kom slučaju zakupac ima obavezu da svakog meseca omogući zaposlenom u JKP „Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara) da očita potrošnju ili se obračunavaju i fakturišu od strane JP „EPS-Snabdevanje“ i JKP „Beogradski vodovod i kanalizacija“, u kom slučaju je zakupac u obavezi da na usmeni ili pismeni zahtev Preduzeća pruži na uvid dokaze o plaćenim računima.
Ukoliko lokal koji se izdaje nema vodomer, obračun potrošnje vode se vrši paušalno, po obračunu za vrstu delatnosti kojom se zakupac bavi.

Odluku o dodeli u zakup pijačnog poslovnog prostora donosi Komisija u roku od 15 dana po otvaranju ponuda prispelih po oglasu za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za davanje u zakup pijačnog poslovnog prostora.

Izbor korisnika i zaključivanje ugovora izvršiće se sa ponuđačem (pravnim licem, fizičkim licem i preduzetnikom), primenom kriterijuma visine ponuđene zakupnine.

Na odluku Komisije o dodeli pijačnog poslovnog prostora, zainteresovana strana može izjaviti pismeni prigovor u roku od 8 dana od dana isticanja odluke Komisije na oglasnoj tabli Preduzeća. O eventualnom prigovoru na odluku Komisije o dodeli na korišćenje ili zakup pijačne opreme, odlučuje Nadzorni odbor Preduzeća.
Odluka po prigovoru je konačna.

Ukoliko u postupku dva ili više ponuđača ponude isti iznos zakupnine Komisija će pozvati ponuđače koji su ponudili isti iznos zakupnine, da u roku od tri dana od dana prijema poziva dostave novu pismenu zatvorenu ponudu, sa uvećanim iznosom zakupnine u odnosu na prethodno datu ponudu, a koje ponude će Komisija otvoriti i utvrditi najpovoljnijeg ponuđača.

Ukoliko gore navedeni ponuđači u roku od 3 dana ne dostave novu ponudu, odnosno ako su ponuđači dostavili novu ponudu sa istovetnim iznosom zakupnine, Komisija će izvršiti izbor najpovoljnijeg ponuđača putem žreba.

Prihvaćena kao najpovoljnija ponuda za korišćenje pijačnog poslovnog prostora važi za period dok se ne dostigne cena iz Cenovnika za odgovarajuću kategoriju pijace.

Ukoliko kao najpovoljniji ponuđač bude izabrano fizičko lice potrebno je da u roku od 30 dana od dana konačnosti odluke o dodeli pijačnog poslovnog prostora nadležnoj službi Preduzeća dostavi dokaz o registraciji delatnosti u skladu sa opštim aktima Preduzeća i važećim zakonskim propisima koji regulišu predmetnu oblast.

Podnosilac najpovoljnije ponude po oglasu za prikupljanje zatvorenih pismenih ponuda za davanje u zakup pijačnog poslovnog prostora je dužan da u roku od 8 dana od dana konačnosti odluke o davanju u zakup predmetnog pijačnog poslovnog prostora, zaključi pismeni ugovor o zakupu sa Preduzećem.

Pre zaključenja ugovora o davanju u zakup podnosilac ponude je dužan da uplati na račun Preduzeća iznos u visini od 3 ponuđene mesečne zakupnine na ime obezbeđenja urednog izvršavanja obaveza.

Ukoliko podnosilac najpovoljnije ponude za zakup pijačnog poslovnog prostora ne zaključi ugovor o zakupu za predmetni pijačni poslovni prostor sa Preduzećem u ostavljenom roku, odnosno ne uplati iznos na ime obezbeđenja urednog izvršavanja svojih ugovornih obaveza, smatra se da je odustao od ponude, u kom slučaju isti gubi pravo na izdavanje predmetnog pijačnog poslovnog prostora u postupku neposredne pogodbe. U ovom slučaju Komisija za dodelu poslovnog prostora može predmetni pijačni poslovni prostor ponuditi prvom sledećem najpovoljnijem ponuđaču, ako nije povezano lice u skladu sa zakonom.

Rok za podnošenje ponuda je 24.05.2024. godine do 09,00 časova.

Ponude se predaju na pisarnici direkcije JKP „Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara) u ulici Živka Karabiberovića br. 3, Beograd, Zvezdara. Ponude dostaviti u zatvorenoj koverti, sa naznakom: „Ponuda po oglasu – za lokal na pijaci __“.

Podnosioci neblagovremene ili nepotpune ponude ne mogu učestvovati u postupku prikupljanja zatvorenih pisanih ponuda i iste se odbacuju, dok se neosnovane odbijaju.

Javno otvaranje prispelih ponuda obaviće se dana 24.05.2024. godine u 12,00 časova u sali za sednice, ulica Živka Karabiberovića br.3, Beograd.

Razgledanje pijačnog poslovnog prostora koji se daje u zakup vršiće se radnim danima od 16.05.2024. godine do 23.05.2024. godine, u vremenu od 09-11 časova.

Uvid u dokumentaciju vršiće će radnim danima od 16.05.2024. godine do 23.05.2024. godine, u vremenu od 09-14 časova u direkciji JKP „Beogradske pijace“ Beograd (Zvezdara), ul. Živka Karabiberovića br.3.

Za sve dodatne informacije zainteresovani se mogu javiti na telefon: 011/7857-932, i 011/7857-952 ili putem elektronske pošte: prostor@bgpijace.rs.

 1. PIJACA „SENjAK“
 2. pijačni prostor za postavljanje montažnog objekta br.7, površine 22,52 m2, početna cena 810,00 din/m2
 • voda BVK
 • struja EDB
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. zidani lokal br. 18, površine 46,00 m2, početna cena 1.053,00 din/m2
 • utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
 • utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. PIJACA „SKADARLIJA“
 2. montažni lokal br.4, površine 16,28 m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-a
 • lokal ima električno brojilo maksimalne odobrene snage 17,25 kW
 • utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. zidani lokal br.14, površine 31,50 m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima električno brojilo maksimalne odobrene snage 17.25 kW
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. PIJACA „PALILULA“
 2. Štand br. 19, površine 18,80 m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 6,00 kW
 • namena štanda – sve delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama (industrijsko –prehrambeni proizvodi)
 1. Štand br.25, površine 11,03 m2 , početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 3,00 kW
 • namena štanda – sve delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama (industrijsko – prehrambeni proizvodi)

3.Štand br.69, površine 6,61 m2, početna cena 1.442,00 din/m2

 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 3,00 kW
 • namena štanda – sve delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

4.Štand br.71, površine 6,56 m2, početna cena 1.442,00 din/m2

 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 3,00 kW
 • namena štanda – sve delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama (industrijsko – prehrambeni proizvodi)

5.Štand br.75, površine 9,21 m2 , početna cena 1.442,00 din/m2

 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 3,00 kW
 • namena štanda – sve delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

6.Štand br.76, površine 11,97 m2 , početna cena 1.442,00 din/m2

 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 3 kW
 • namena štanda – sve delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama (industrijsko – prehrambeni proizvodi)

Napomena: Ne postoje tehničke mogućnosti za obavljanje delatnosti termičke obrade prehrambenih proizvoda obzirom da ventilacioni sistem nije obezbeđen

 1. PIJACA „NOVA KARABURMA“
 2. montažni lokal br.10, površine 17,88 m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
 • lokal ima električno brojilo maksimalne odobrene snage 17,25 kW
 • utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. PIJACA TC „KRNjAČA“

(NAMENA LOKALA-PRODAJA CVEĆA, SADNOG MATERIJALA I PRATEĆE OPREME)

 1. zidani lokal br.14, površine 32,20 m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 3,50 kW
 1. zidani lokal br.19, površine 15,80 m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima kontrolno električno brojilo maksimalne odobrene snage 3,50 kW
 1. PIJACA „ZVEZDARA“
 2. montažni lokal br.13, površine 36,60 m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima električno brojilo maksimalne odobrene snage 5.75 kW
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. zidani lokal br.126, površine 52,33 din/m2, početna cena 1.442,00 din/m2 sa pripadajućim montažnim lokalom br.127, površine 14,18 din/m2, početna cena 1.442,00 din/m2
 • utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
 • lokal ima električno brojilo maksimalne odobrene snage 17.25 kW
 • utrošak vode obračunava i fakturiše BVK
 • iznošenje smeća obračunava JKP Gradska čistoća
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijaca
 1. PIJACA OTC MILjAKOVAC „BEOGRADSKI BUVLjAK“
 2. montažni lokal br.8, površine 17,91 m2, početna cena 2.490,00 din/m2
 • utrošak električne energije i vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • lokal ima 1 električno brojilo maksimalne odobrene snage 5,75 kW
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. PIJACA „BANjICA“

1.zidani lokali br.23 i br.24, ukupne površine 30,00 m2, početna cena 1.442,00 din/m2

 • utrošak električne energije obračunava i fakturiše EPS-snabdevanje
 • lokali imaju električno brojilo maksimalne odobrene snage 11,04 kW
 • utrošak vode obračunava i fakturiše Preduzeće
 • namena lokala- sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama
 1. PIJACA „BLOK 44“

1.pijačni prostor za postavljanje objekta korisnika br.103, površine 8,00 m2, početna cena 19.885,00 din

 • ima priključak za struju i vodu
 • namena – sve pijačne delatnosti koje su u skladu sa Odlukom o pijacama

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

nine + 20 =