Pozitivan izveštaj DRI o završnom računu Fonda

15. 8. 2023. Državna revizorska institucija je i ove godine, nakon revizije završnog računa, objavila pozitivan Izveštaj o reviziji Završnog računa Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2022. godinu.

Nakon revizije Završnog računa Fonda Državna revizorska institucija je dala mišljenje da su finansijski izveštaji Fonda pripremljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i ostalim propisima koji se odnose na finansijsko poslovanje korisnika budžetskih sredstava, korisnika organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova.

To znači da u izveštaju koji je Državna revizorska institucija dala za 2022. godinu nisu utvrđene nepravilnosti, i, u skladu s tim, DRI nije dala preporuke za dalje postupanje.

Izvršena je revizija priloženih finansijskih izveštaja koji čine Završni račun Fonda za 2022. godinu, a koji obuhvata: Bilans stanja na dan 31. decembar 2022. godine, Bilans prihoda i rashoda u periodu od 1.1.2022. do 31.12.2022. godine, Izveštaj o kapitalnim izdacima i primanjima, Izveštaj o novčanim tokovima, Izveštaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan i ostalih pratećih izveštaja.

Po mišljenju Državne revizorske institucije, finansijski izveštaji su pripremljeni po svim materijalno značajnim pitanjima u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu, Uredbom o budžetskom računovodstvu, Pravilnikom o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova i Pravilnikom o standardnom klasifikacionom okviru i Kontnom planu za budžetski sistem.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

17 + 16 =