Privremena rešenja i konačni obračuni visine penzija

RF PIO

Privremeno rešenje o akontativnom iznosu penzije donosi se onda kada su ispunjeni uslovi za
ostvarivanje prava na penziju, ali se, na osnovu činjenica i podataka utvrđenih u matičnoj
evidenciji Fonda PIO, ne može odlučiti o konačnom iznosu penzije. U privremenom rešenju se
navodi iz kojih razloga nije moguće odrediti konačan iznos penzije.
Fond PIO po službenoj dužnosti potražuje nedostajuće podatke i donosi konačno rešenje,
kada se otklone razlozi privremenosti rešenja, odnosno kada se pribave podaci koji su
potrebni za donošenje konačnog rešenja. Ako u roku od tri godine od dana pravosnažnosti
privremenog rešenja nisu utvrđene nedostajuće činjenice i podaci, akontativni iznos penzije
postaje konačan, o čemu se donosi rešenje po službenoj dužnosti.
Ako se utvrdi da je korisniku isplaćen manji akontativni iznos penzije od konačnog iznosa,
Fond će isplatu iznosa razlike izvršiti korisniku u celosti odjednom.
Ako se utvrdi da je korisniku isplaćen veći akontativni iznos penzije od konačnog iznosa,
Fond donosi rešenje o obavezi povraćaja više isplaćenog iznosa. O načinu povraćaja, Fond i
korisnik penzije se sporazumevaju. Ukoliko se Fond i korisnik ne sporazumeju o načinu
povraćaja iznosa razlike, Fond vrši obustavu do 1/3 mesečnog iznosa penzije, sve dok se na taj
način iznos razlike ne izmiri.
Zakonski rok za donošenje rešenja o pravima iz penzijskog i invalidskog osiguranja je do 60
dana i u 90 odsto predmeta Fond PIO donosi rešenja u ovom roku. Kada nedostaju podaci za
neki od perioda osiguranja, postupak se produžava do obezbeđenja podataka.
Kako bi uticali na brzinu trajanja postupka za ostvarivanje prava na penziju, budući korisnici
penzija bi trebalo da vrše proveru svog ostvarenog staža osiguranja i uplaćenih doprinosa za
penzijsko i invalidsko osiguranje. RF PIO je omogućio strankama da informacije o svojim
podacima unetim u matičnu evidenciju Fonda mogu da dobiju ne samo na šalterima Fonda, već
i preko sajta Fonda, putem svojih računara, koristeći jedinstveni PIN kod. Građani mogu, uz
popunjen zahtev i ličnu kartu, da dobiju PIN kod besplatno na šalterima svih filijla i
službi filijala Fonda odmah po podnetom zahtevu. PIN kod može da se koristi neograničeno,
garantuje zaštitu podataka i sigurnost uvida.

PIO FOND / GLAS NACIJE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three × 1 =